Rutiner för synpunkter

Förskolor och skolor ska enligt skollagen, 4 kap 7-8 §§ (2010:800), ha skriftliga rutiner för klagomålshantering. Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd vill vi att du framför dina åsikter. Vi är måna om att så snart som möjligt identifiera och åtgärda brister och fel, för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Alla klagomål och synpunkter redovisas för huvudmannen, dvs styrelsen för skolan och tas med i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vid klagomål och synpunkter används nedanstående rutiner:
Steg 1
Vid vår skola och förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.
Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål ta då kontakt med rektor/förskolechef Katarina Appelgren 0530-92113 och i sista hand vår huvudman, dvs styrelsen för skolan.
Du är givetvis välkommen att kontakta rektor/förskolechef direkt, om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den, problemet berör.

Steg 2
Rektor/förskolechef tar emot din synpunkter/klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Samtalen dokumenteras.
Vid behov ordnar rektor/förskolechef ett möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta, ex. personal ur elevhälsan eller socialtjänsten. Mötet dokumenteras och handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.
Rektor/förskolechef ansvarar för att uppföljning och återkoppling till dig görs inom två veckor.

Steg 3
Är Du ej nöjd efter steg 2, kontaktar Du åter rektor/förskolechef eller huvudmannen som i sin tur sammankallar alla berörda till ett samtal. Rektor/förskolechef och huvudmannen har sedan att agera utifrån aktuellt ärende.
Skriftliga klagomål
Vid skriftligt klagomål skall särskild blankett användas. Blanketten laddar du ned här, eller hämtar i facken vid entren ovanför trappan på våning 2. Blanketten lämnas ifylld till rektor eller till huvudmannen. Du får en skriftlig bekräftelse på att klagomålet/synpunkterna har kommit rektor och huvudman tillhanda. Därefter ansvarar dessa att utredning sker och lämnar sedan ett muntligt eller skriftligt svar inom två veckor till den som lämnat klagomålet.
Förälder eller personal har även möjlighet att vända sig direkt till skolinspektionen som är den tillsynsmyndighet som utövar insyn och kontroll av skolans verksamhet. www.skolinspektionen.se
Är du elev är du alltid välkommen att tala ned din lärare, rektor eller någon annan i personalen som du har förtroende för. Du kan även tala med skolsköterskan eller kurator. På barn och elevombudsmannens hemsida kan du få hjälp och vägledning om frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. http://www.skolinspektionen.se/BEO/