Huvudman

Huvudman för skolan är den ideella föreningen Järbo Friskola. I en ideell förening är medlemskap frivilligt och alla välkomna som medlemmar. I styrelsen arbetar personer med olika kompetenser, bland annat inom ekonomi, teknik, hälsa, pedagogik och IT.

För den dagliga verksamheten och pedagogisk utveckling ansvarar rektor med personal.
Verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritids följer gällande läroplaner. Verksamheten följer även de övriga lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar svenskt skolväsende.

Skolinspektion och kommun är några av de myndigheter som kontrollerar kvalitet och måluppfyllelse. Skolan är medlem i Friskolornas riksförbund.

 

FRIS_Logga_medlem_RGB

Styrelse i Järbo.com 2018

E-post:
styrelse@jarbofriskola.se

Ordförande
Lisa Fredriksson

Vice ordförande
Katarina Alfredsson

Sekreterare
Karin Carlsson

Kassör
Monica Drottz

Ledamot
Magnus Blomberg

Ledamot
Linda Johansson

Ledamot
Tommy Gustavsson